Important

Press Ctrl+F or Choose Find option from your browser to find your khasra no. Wish you HAPPY NAKSHAPASS !

If you do not find your land details below, we are ready to help you. CALL OUR HELPLINE: 75871-97440 | 872-0000-832 | 70675-93028 

Zone-1 area

Chhathavaan Talab , Buniyadi Nagar , Bhanpuri |01

259 , 260 , 261 , 267 ,101/3 ,101,7

Bandhwo Talab ke pass, Vijay nagar |02

 274 , 275 ,352 , 353 , 354 , 355 , 356 , 357 , 358 , 359 , 360 , 361 , 362 , 363 , 364 ,434 , 435 , 460 , 462 

Chhathavaan Talab Ke Pass Vijay Nagar |03

364 , 365 , 366 , 423 , 427 , 434 , 435

Dhanlaxmi Nagar , Bhanpuri |04

58 , 59 , 135 , 136 , 140 , 141 , 142 , 145 , 146 , 147 , 148 , 150 , 153 , 154 , 156 

Rameshwar Nagar , Bhanpuri |05

129 , 130 , 132 , 143 , 144 , 157 , 158 , 159 , 160 , 161 , 162 , 212 , 208 , 212 , 251 , 254 , 255 , 256 , 257 

Shivanand Nagar Sec- 1 and Sec -2 |06

427 , 457 , 234 , 254 , 324 , 325/1 , 326/1 , 332 , 333 , 335 , 336 , 390/1 , 393/2 , 394/2 ,3, 395/1 , 398 , 401/1 , 402/4 , 402/5 , 407 , 408 ,411 ,412 , 426 , 435/5 , 435/6 ,435/7 , 435/8 ,436 , 436/1 

436/3 , 439/7,8,9,10 , 440 , 441 , 442 , 445 , 446 , 447 , 449/2 ,455 , 461 , 462 , 463 , 470 , 477/1 , 478 , 479 , 479/3 , 480  

Shivanand Nagar Sec- 1 and Sec -2 (Gondwara) | 07

705, 707

Santoshi Nagar, Khamtrae |08

493 , 494 , 495 , 498 , 499 , 500 , 501 , 502 , 503 , 504 , 505 , 506 , 507 , 508 , 509 , 510 , 511 , 512 , 513 , 514 , 515 , 516 , 517 , 518 , 519 , 520 , 521 , 522 , 523 , 524 , 525 

Shivanand Nagar Sec-4 |09

 233 , 237 , 239 , 240 , 242 , 252 , 255 , 259 , 432 , 435 , 437 , 439 , 441 , 442 , 444 , 445 , 455 , 457 , 458 , 460 , 589 – 600 , 605-607 , 669-688 , 690-696 , 698-701 , 703 , 705-713 , 722 , 772 

Sansyasi Para , Khamtrae | 10

432 , 424/1 , 425/1,2,3 , 426/1 , 429/3 , 436/1,2,3,4 , 437/1,2 , 519-528 , 529/1,2 , 530,1,2 , 531/5 , 532 , 542/3 , 543/1 , 544/1 , 545 , 546 , 547/1 , 548/1,2 , 550 , 553-555 , 549-556  

Shri Nagar , Khamtrae |11

489/5

Dindayal Upadhyay Nagar |12

212/58 , 70-82 ,169-229 , 244-245 , 1344-1371 , 1458-1520

Mahavir school ke pass , Gudhiyari | 13

1411/1 , 1414 , 1423/1 , 1424/1 , 1425/1 

Mahavir school ke pass |14

 1411 

Shivanand Nagar ,Sec -4 |15

19/1 , 19/2 , 36 , 36/1 , 12 , 13 , 17/1 , 17/2 , 15/1 , 35 , 35/3 , 10 , 11 , 3/1 , 38/6 , 2/3

Shivanand Nagar ,Sec -4 |16

33 ,l 34 , 35 , 36 , 37 ,38 ,51 , 52 , 53

Shivanand Nagar ,Sec -4 |16

 33 ,l 34 , 35 , 36 , 37 ,38 ,51 , 52 , 53 

Shivanand Nagar |17

 4 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 16/3 , 17/1 , 17/2 17/3 , 21/2 , 19/1 , 20 , 21/1 , 22 , 23 , 27/1 , 28-36 , 36/1 , 40 , 42 , 45 , 46 , 93/2 , 47/1 , 48/2 , 49-55 , 56/1 , 57/3 , 58 , 61-69 , 72 , 74 , 78/3 , 79 , 83/1 , 84 , 85 , 86/3 , 87/1 , 88/1 , 90/2 , 91 , 92 , 93 , 95 , 96/1 , 97 , 98 , 99 , 100 , 101 , 102/3 , 215 , 239 , 429 , 441 , 442 , 445-449 , 669-688 , 692 , 713 

Murabhata Marg main(lodhipara,Gandhinagar, Premnagar,parvatinagar,gulab nagar, Diksha nagar) |18

 103-132, 139-158 , 220-549 , 1234-1237 , 1260 -1267 , 1342-1353 , 1732, 1734 

Ekta nagar |19

502 , 503 , 504 , 505 , 506 , 507 , 655 , 657 , 658 

Basant vihar Gondwara | 20 (Prime)

Coming Soon !

Other layouts

 CALL OUR HELPLINE: 75871-97440 | 872-0000-832 | 70675-93028 

Best wishes from Team www.nakshapass.in

Zone-2 area

KHAMHARDIH BASTI AND SHRIRAM NAGAR PHASE-1 | 01

354/1,2,3,4,5,6,7,8, 355/1,2,3,4,5,6,7,8, 356,357, 358, 359, 360/2, 360/3

ANANT VIHAR | 02

161, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173/1, 173/2, 175, 176, 177, 178/1 , 178/4, 179/1, 179/2, 179/3, 179/4, 179/5

ADARSH NAGAR (MOWA) | 03

563/1, 563/2, 577, 578

GRAM MOWA PANCHVATI NAGAR SHIV COMPLEX KE PEECHE | 04

79/1, 77, 76, 74, 75, 78

GRAM MOWA DUBEY COLONY THANA KE PEECHE | 05

269, 270, 273

KARISHMA PARISAR KE BAJU | 06

147, 135, 136

AMAN NAGAR KARISHMA BUILDING KE PEECHE | 07

134, 136/5, 136/6, 136/7, 147/13, 136/8, 147/19, (136 &147)

ANANT VIHAR GRAM MOWA | 08

 170, 172, 166, 165, 175, 173/1173/2, 171, 179/5, 179/3, 179/4, 174, 161, 176, 177, 178/1, 178/4, 178/8, 179/5 

GRAM MOWA V V VIHAR COLONY | 09

 135, 136, 138, 139, 140, 133, 132/1, 132/3, 129, 130, 134, 475/10, 475/1, 475/9, 475/11, 475/8, 475/9, 475, 567, 568, 589/6, 580/3, 582, 583/1, 585, 585/5, 566/3,4,5, 415 

SHANKAR NAGAR KHAMHARDIH GRAM MOWA | 10

582, 583/1, 585/4, 585/3, 585/5, 580/1, 580/5, 580/3, 581, 589/6, 567, 566/1, 566/3,4,5, 475, 568, 475/90-94, 475/9, 475/11, 475/1, 475/8, 475/3, 135, 136, 138, 139, 140, 133, 132/1, 132/2, 475/10, 129, 130, 134

DWARIKA VIHAR | 11

746, 747, 741/1, 741/2, 741/3, 737, 724, 725/9

ANANT VIHAR COLONY | 12

172, 166, 165/3, 165/2, 165/1

GRAM MOWA ADARSH NAGAR OM SHANTI SCHOOL KE PASS | 13

606, 925, 6004, 603, 602, 605, 601, 610, 591, 607/3,4,7,9, 607/9,10,11, 607/8, 609, 608, 591, 611/1, 589, 585/1,2

GRAM MOWA ADARSH NAGAR PART-2 | 14

572/1, 572/3, 573/1, 572/2, 577, 578, 580/1, 586/1,2, 580/2, 580/4, 580/3, 582, 585/1, 585/4, 585/3, 584, 587, 587/2,3,4, 586/1,2

SHANKAR NAGAR SHRIRAM NAGAR | 15

472, 494, 495, 473, 474

DUBEY COLONY PART-3 | 16

247, 248, 249, 250, 251

GRAM SHANKAR NAGAR KHAMHARDIH | 17

911, 312, 292, 302, 299, 907/01, 908/2, 909, 273

DUBEY COLONY DURGA MANDIR KSHETRA | 18

 597, 598, 606, 605, 604, 599, 600, 601, 603, 602, 628, 635, 622, 621, 636/1, 636/4, 636/3, 636/2, 619, 620, 616, 610, 118, 615, 190, 613, 614, 611, 612, 189, 192, 193 

GRAM MOWA PREM NAGAR | 19

480, 480/1, 480/2, 480/3, 493, 494

VIP CLUB GOLDEN HOMES KE AAS PAAS KA KSHETRA | 20

962/1, 963/ 964, 966/1, 970, 975/2,4, 975/7,8, 976/4, 975/5, 977/1, 977/2, 977/4, 978, 982/1, 986/1, 988/7-3, 1034/1, 1043/1, 1045/2, 1048/3, 1048/5, 1130/22, 1139/14, 1139/1, 1139/2, 1141/2, 1141/3

GOLDEN HOMES | 21

1141/1, 1141/11, 1141/12, 1141/13, 1141/37, 1142/1, 1143/1-2, 1144/1, 1145/1, 1147/1, 1147/2, 1149/1, 1150/2, 1150/13, 1150/14-69, 1162/4, 1164/22, 1150/4, 1162/1, 1163/1, 1165, 1100/11, 1167/6, 1168/5, 1169, 1150/33, 1167/27, 1168/26, 1169, 1154/4, 1155, 1156/3, 1157/7, 1160/1, 1155/1, 1158/2, 1168/1, 1190/2, 1159/7, 1167/9, 1168/7, 1169/3, 1177/3, 1167/5, 1168/5, 1169/4, 1177/4, 1167/8, 1168/7, 1169/7, 1185/10-7, 1188, 1190/1, 1180/8, 1192, 1193, 119, 1195, 1149/2, 1150/2, 1151/2, 1052/1, 1150/11, 1167/6, 1165/5, 1169/5, 1152/2, 1155/2, 1156/4, 1185/2

GRAM MOWA ADARSH NAGAR | 22

505, 503, 501/1, 501/2, 563/1, 563/2, 562, 562/1, 556/1-2, 569, 561/4, 561/2, 591/1, 587, 591, 587, 581, 588

MAHAMAYA NAGAR MOWA, MOWA SCHOOL KE PEECHE | 23

123/1, 123/38, 123/14, 123/39, 123/33, 123/20, 123/7-16, 123/12, 123/21, 123/19, 123/13, 123/26, 123/29, 127/28, 123/3, 121/3, 111, 112, 113, 116, 119, 110, 122/1, 124/2, 125/2

GRAM DALDAL SEONI SAI MANDIR | 24

657, 655/16, 657/2, 652/2, 685

SHIVAJI NAGAR KSHETRA | 25

693, 694, 689, 687, 655/2, 688/4, 688/3, 688/1, 688/16, 687/1, 687/2, 686, 682/07, 676/6, 682/2, 682/3, 685, 671/6, 677/2, 677, 683, 684, 676

V V VIHAR MOWA PART- 2 | 26

Will be updated soon

GRAM MOWA BALAJI HOSPITAL KE PAAS | 27

232, 234, 258, 259, 673/1, 673/2, 674/1, 674/2, 674

LODHIPARA KAPA | 28

68, 67, 66, 65, 64, 60, 61, 62, 54, 51, 52, 53, 46, 47, 48, 49, 45

V V COLONY PART-2 | 29

133, 132/1, 132/2, 475, 475/6, 475/3, 475/8, 566/2, 475/1, 475/11

KHAMHARDIH, KALYAN PUBLIC SCHOOL | 30

908/1, 908/4, 908/5

ASHOKA TOWER KE PEECHE, SHANKAR NAGAR BLUE SPOT SCHOOL KE PEECHE | 31

301, 282, 285, 272, 253, 46, 575/1-3, 475/1, 476/1, 480

SHIVAJI NAGAR DADAL-SEONI | 32

689, 687, 657/2, 686, 652, 671, 676/6, 688/5, 688/2, 688/16, 688/2, 682/3, 671/6, 776/2, 655/4, 655/3, 685/1, 687/1, 684, 653, 677

GRAM MOWA FRIENDS NAGAR | 33

628, 638, 639, 641, 642, 645

AMAN NAGAR MOWA | 34

484, 491, 516, 517, 518/4, 518/1,2, 511/1, 507, 508, 512/1, 512/2

DALDAL-SEONI MITAN VIHAR COLONY | 35

538, 539, 539/1, 539/3, 542, 541, 543, 546, 545, 544, 547, 545, 538/4, 535, 546/6, 547, 541/2, 545

DALDAL-SEONI SAI NAGAR | 36

597, 596, 598

GRAM MOWA ANANT VIHAR COLONY | 37

167, 168, 169, 170, 171, 172, 166, 173/1, 173/2, 175, 165, 174, 179/4, 179/2, 179/3, 179/5, 178/1, 178/3, 178/2,6,7, 178/4, 179/1, 177, 176, 161, 334, 470/456

AMAN NAGAR MOWA | 38

475, 476/1, 477/1

ADARSH NAGAR MOWA | 39

563/1, 577/20, 578

SAI NAGAR KE PEECHE DUBEY COLONY | 40

220, 220/1, 221/1, 235/1, 235/2, 235/3, 238, 239/1, 239/3

LIC COLONY AZAD GRIH NIRMAN SAMITI | 41

will be updated soon

KHAMHARDIH | 42

314, 315/2, 316/2

CHUNABHATTI | 43

35/1, 136/4

SHIV COMPLEX KE PEECHE MOWA | 44

79/1

VRINDAVAN NAGAR KHAMHARDIH | 45 (KALYAN PUBLIC SCHOOL KE PASS)

will be updated soon

KACHNA HOUSING BOARD COLONY | 46

460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 470, 471, 472, 473, 477, 479,80,82, 83, 494,95, 96,98, 516, 521, 502, 503, 519, 523

Other layouts

CALL OUR HELPLINE: 75871-97440 | 872-0000-832 | 70675-93028 

Best wishes from Team www.nakshapass.in

Zone 8 area

Bada Ashok Nagar, Gudhiyari area | 01

434, 435, 436/1, 436/2, 436/3, 437, 438, 439, 446, 447, 448, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 474

Bada Ashok Nagar, Gudhiyari area | 02

425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 486 

Bazaar chowk, Kota, Raipur | 03

Coming soon

Bhawani Nagar, Kota, Raipur | 04

112/15, 113/3, 113/4, 113/5, 113/6, 113/7, 113/8, 113/9, 113/10, 113/11, 113/12, 113/13, 113/14, 113/19, 113/20, 113/21, 113/22, 113/24, 113/31, 113/173, 116, 117, 118, 119/1, 119/2, 120/1, 128, 128/1, 128/2, 128/4, 128/5, 128/6, 128/7, 128/8, 128/10, 128/14, 128/15, 128/16, 128/17, 128/18, 129/1, 128/2, 129/4, 129/7, 130/1, 130/2, 130/3, 130/7, 130/113, 131/1, 131/2, 132/8, 132/9, 143/1, 143/2, 144, 146, 147, 148/2, 150, 150/1, 150/4, 150/5, 150/6

Chirhuldih, Near Saraswati nagar station kota | 05

60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76/2

GOKUL NAGAR PHASE-3 | 06

794/1, 794/4, 795, 796/1, 800/1, 800/4, 801/1, 801/2, 801/3, 801/4, 803, 804, 805, 806, 845/3, 847

GOKUL NAGAR NEAR GOPAL NAGAR | 07

838/14, 825/1, 838/12, 838/13, 1026

GOPAL NAGAR PHASE-1 | 08

830, 831, 832, 833, 834, 835

GOPAL NAGAR | 09

80/2, 870/2, 830, 831, 832, 833, 834, 82, 1027

HARSHIT VIHAR | 10

46/1

HARSHIT COLONY | 11

39/47

KOTA STADIUM | 12

19/1, 19/3, 153, 156/1, 156/2, 157

KRISHNA NAGAR | 13

994, 995, 996, 997, 998, 999, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046/1-2-3, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073,1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085,1092, 1095, 1096, 1097

Other layouts

838/15

LAKSHMAN NAGAR | 15

838/15, 840/1, 840/2, 841/1, 841/2, 843/2, 855

LAKSHMAN NAGAR |16

824, 825, 826, 827, 828, 829, 835, 838/7, 838/15, 840/1, 840/2

KHUSHI COLONY, SITA NAGAR | 17 (Prime)

Coming soon !

BEHIND SUYASH HOSPITAL, KOTA | 18 (Prime)

 Coming soon ! 

Dumartalab, Beside Railway Line | 19 (Prime)

Coming Soon !

NEW Sainath colony, Kota | 20 (Prime)

 Coming Soon ! 

Other layouts

CALL OUR HELPLINE: 75871-97440 | 872-0000-832 | 70675-93028 

Best wishes from Team www.nakshapass.in

Other Zone Data(s) COMING SOON

HAPPY WAITING !

Disclaimer : The above information is true to the best of our knowledge gathered from various formal and informal sources. However, there could be error in the above information and therefore it is strictly advised to confirm it with the concerned authorities before making any deal. We are NOT RESPONSIBLE for any loss to anyone due to the above information legally, ethically, morally or financially.

Layouts

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
WhatsApp chat